30 lipca 2018

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to pomoc materialna udzielana przez państwo dzieciom, których rodzic nie płaci zasądzonych alimentów.

 

 
Kto może skorzystać?

 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z wysokością bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do nich jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 października 2023 dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1209,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
  • gdy osoba uprawniona do świadczeń nie ukończyła 18 lat,
  • gdy osoba uprawniona do świadczeń uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia,
  • bezterminowo, jeśli osoba, której przysługują świadczenia ma znaczny stopień niepełnosprawności.
Do świadczeń ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, to znaczy, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczna egzekucja to również niemożność ściągnięcia alimentów od dłużnika przebywającego poza granicami RP.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej (lub jej przedstawiciela ustawowego). Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (lub instytucji wskazanej przez gminę).
Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia urząd wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Kiedy wnioskodawca otrzyma pomoc ?

 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ustalone na okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od 1 sierpnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się ponownie o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się ponownie o świadczenia złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 30 listopada.

 

Miejsce składanie wniosków:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.