31 maja 2019

Teleopieka w Mieście Radymno

Radymno, 16.08.2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunka  środowiskowa.

ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunka środowiskowa

klauzuka inf.

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Radymnie

  

realizuje projekt:

 

,,TELEOPIEKA W MIEŚCIE RADYMNO”

 

 

Projekt dofinansowany z funduszy unijnych

NIE PONOSISZ ŻADNYCH KOSZTÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.03.2022

 

Rekrutacja odbędzie się od 01.06.2019r. – 19.08.2019r.

 

Miasto Radymno zamieszkuje 5 359 osób (2 731 kobiety, 2 628 mężczyzn), z czego 1 063 osoby w wieku poprodukcyjnym, co stanowi  19,8% ogółu mieszkańców. Liczba osób starszych wzrosła w stosunku do 2016 r. o 48 osób.

Na terenie miasta mieszka 226 osób z niepełnosprownościami  (o 6 więcej niż w 2016r.)(Rejestr mieszkańców XII.2017 r.). W starszych grupach wiekowych dominują kobiety ze względu na krótszy przeciętny okres życia mężczyzn- wcześniejszą umieralność mężczyzn.  Jest to powód objęcia wsparciem większej liczby kobiet. Osoby powyżej 60/65 roku życia ze względu na chorobę, niepełnosprawność doświadczają trudności w realizowaniu podstawowych funkcji życiowych. Dodatkowo nieporozumienia międzypokoleniowe, ograniczenia kontaktów społecznych, śmierć współmałżonka stają się przyczyną poczucia osamotnienia. W tej sytuacji osoby niesamodzielne/niepełnosprawne nie mają odpowiedniej opieki. Formalna opieka innych osób starszych (małżonków) jest także ograniczona i nieskuteczna ze względu na ich własne ograniczenia, z uwagi na stan zdrowia. Często także oboje małżonków  wymaga wsparcia w tym zakresie. W 2017 r. pomocą społeczną zostało wsparte  121 rodziny, ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 311 osoby ( 197 kobiet, 114 mężczyzn). 20 osób z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby, 81 osoby z tytułu niepełnosprawności.  W 2017. usługami opiekuńczymi objęto 6 osób, o 2 mniej niż w 2016 r. w ramach 1 miejsca świadczenia opieki. Inne usługi społeczne w Mieście Radymno:- rodziny zastępcze – 5,-asystent rodziny – 1, na terenie Miasta Radymno  zlokalizowano 2 ośrodki wsparcia dzieci i młodzieży, z których korzysta 60 dzieci, funkcjonuje 1 ŚDS(17 miejsc ) prowadzony przez podmioty zewnętrzne.

Osoby starsze i niepełnosprawne często borykają się także z problemem ubóstwa (niskie dochody). Ubóstwo stanowi jedną z dwóch głównych przyczyn udzielenia świadczeń pomocy społecznej ( 137 osoby w 2017r.). Szacuje się, że w większości przypadków dochód osób starszych, niepełnosprawnych nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego według ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Istotnym problemem jest pogarszający się stan zdrowia, wysokie koszty leków, zabiegów, trudności w przemieszczaniu się, bariery komunikacyjne, izolacja społeczna, poczucie osamotnienia, odrzucenia, ograniczona sprawność fizyczna, ograniczone możliwości kontaktów społecznych.

Cele projektu:

Celem głównym projektu ,,Teleopieka w Mieście Radymno”  jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w tym w ramach teleopieki oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 50 osób niesamodzielnych- 30 kobiet i 20 mężczyzn – ( w tym osoby niepełnosprawne) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Radymna w okresie 01.06.2019 – 31.03.2022r.

Cele szczegółowe:

 1. Uruchomienie i prowadzenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 50 osób do 31.03.2022r.
 2. Uruchomienie i obsługa systemów do teleopieki w miejscu zamieszkania 50 osób niesamodzielnych do 31.03.2022r.
 3. Wsparcie codziennego funkcjonowania osób niesamodzielnych w celu poprawy ich funkcji życiowych (w tym poruszanie się) do 31.03.2022r.

Pomoc w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będzie mogła zostać przyznana:

 • Osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
 • Osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby, możliwości.
 • Osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby i możliwości.

Rekrutacja prowadzona wśród mieszkańców Miasta Radymno od 01.06.2019r. Zgłoszenia (Formularz rekrutacyjny) można składać w formie listownej, za pośrednictwem telefonu, internetu, osobiście- np. w ramach pracy socjalnej. Kierownik Projektu, pracownicy socjalni, opiekun osoby niesamodzielnej, przeprowadzi weryfikację kompletności dokumentacji i spełnienia kryteriów wymaganych (0/1). Wszystkie zgłoszenia, które przejdą ten etap zostaną poddane ocenie merytorycznej dotyczącej spełnienia kryteriów dodatkowych (premiujących).

Kryteria wymagane (0/1):

 1. Zamieszkanie na terenie Miasta Radymno.
 2. Stwierdzenie niesamodzielności /niepełnosprawności (opinia pracownika socjalnego, orzeczenie komisji lekarskiej o stanie zdrowia).
 3. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria dodatkowe (premiujące):

 1. Dochód poniżej 150% według kryterium dochodowego o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej(oświat. UP, dane wł. MOPS-5 pkt).
 2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświat. UP, dane wł. MOPS-5 pkt).
 3. Niepełnosprawność:
  • w stopniu lekkim – 1 pkt.
  • w stopniu umiarkowanym – 3 pkt.
  • w stopniu znacznym – 5 pkt.
  • niepełnosprawność sprzężona, osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 5 pkt.
 4. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ,pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ (oświadczenie UP- 5 pkt).

Na podstawie otrzymanej punktacji wszystkie zgłoszenia zostaną ułożone wg malejącej liczby punktów. Tak opracowana lista rankingowa będzie podstawą zakwalifikowania kandydata/tki do projektu.

Biuro projektu (zgłoszenia)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

Tel. (16) 628 12 73

mopsradymno@wp.pl

 

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty działaniami diagnostycznymi, które obejmują wywiad środowiskowy i konsultacje specjalistyczne z psychologiem oraz terapeutą . Wyniki diagnozy posłużą do opracowania, we współpracy z UP, indywidualnego programu wsparcia (IPW) lub indywidualnego programu pomocy  (IPP) i posłużą do sporządzenia umowy świadczenia usług społecznych- kontraktu  trójstronnego (usługi opiekuńcze oraz w przypadku schorzeń, niepełnosprawności wymaganego wsparcia- specjalistyczne usługi opiekuńcze). Za przygotowania IPW/IPP odpowiedzialni będą pracownicy socjalni MOPS.

 

 1. Usługi opiekuńcze – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (dostarczania produktów spożywczych i przygotowania posiłków, pomoc w utrzymywaniu porządku w gospodarstwie domowym, regulowaniu opłat, czynności dotyczące spraw osobistych, itp.), opieka higieniczna zalecana przez lekarza pielęgnacja oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze– dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczna usługa opiekuńcza asystenta będzie realizowana na rzecz osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu prowadzona będzie usprawnienie/rehabilitacja w miejscu zamieszkania, oraz wizyty osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgniarki. W pierwszej kolejności usługi te świadczone będą z osobą z niepełnosprawnością, jednak dostęp do nich będzie otwarty dla wszystkich uczestników projektu, którzy odczuwają problemy związane ze sprawnością kończyn, problemu układu kostnego, mięśniowe i inne, przez co ich funkcjonowanie jest ograniczone.
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze- psycholog– świadczone w miejscu zamieszkania zgodnie z IPW, w liczbie godzin dostosowanej do problemów i potrzeb każdego uczestnika projektu.

Model funkcjonowania teleopieki zostanie dobrany adekwatnie do sytuacji osobistej osób objętych projektem, tak by w sytuacji uruchomienia urządzenia (zgłoszenie żądania pomocy) możliwe było szybkie i skuteczne udzielenie pomocy. Osoby niesamodzielne zostaną przygotowane do korzystania z tych urządzeń i będą aktywnie wspierane przez opiekunów/asystenta. Urządzenia takie jak opaska życia , czujniki dymu, będą skomunikowane z osobami wyznaczonymi  do udzielenia pomocy.

Wsparcie w postaci teleopieki pozwoli Ci na szybkie i skuteczne wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia Twojego życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Centrum Teleopieki możliwy całą dobę, 356 dni w roku.

Każdy uczestnik projektu będzie posiadał opaskę życia, która jest bezpośrednio podłączona do sieci umożliwiającej przesyłanie informacji(GSM, LTE), a także urządzenia, które komunikują się za pośrednictwem urządzenia bazowego podłączonego do sieci (stacjonarnie, GSM, LTE).

Opaska posiada funkcję:

– przycisk SOS,

– lokalizacja,

-czujnik upadku,

-czujnik aktywności – krokomierz,

– czujnik zdjęcia opaski,

– pomiar tętna,

-pomiar temperatury,

-przypomnienie o zażyciu leków,

– barometr,

-monitoring zużycia baterii,

– wodoodporność i szczelność na pył,

-energooszczędność.

Attachments