4 września 2019

Zamówienia publiczne

 20.12.2021 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
10.12.2021 r.Kierownik MOPS w Radymnie informuje o wybraniu najkorzystniejszej oferty:
zawiad.o wyborze najkorz.oferty
16.11.2021 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie przedstawia Informację z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert 16.11.2021

05.11.2021 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuje o ogłoszeniu przetargu na usługi społecznej w  ramach realizowanego projektu

Kompleksowe usługi opiekuńcze w mieście Radymno

27.10.2021 r.
ogłoszenie o wyniku postępowania

in.o unieważnieniu postępowania

Kierownik MOPS w Radymnie ogłasza przetarg na usługi społeczne w ramach realizowanego projektu pn. Kompleksowe usługi opiekuńcze w mieście Radymno

SWZ1

zał.1a

24.07.2021 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania

21.07.2021 r.Rozstrzygnięcie przetargu na usługi społeczne w związku z realizacją projektu ,,Kompleksowe usługi opiekuńcze w mieście  Radymno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

in.z otw.ofert

informacja o kwocie sr.fin.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ogłasza przetarg na usługi społeczne w związku z realizacją projektu ,,Kompleksowe usługi opiekuńcze w mieście  Radymno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

treść ogłoszenia wraz z załącznikami

SWZ wraz z załacznikami

Radymno, 04.09.2019 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

inf.o udziel.zam.publ.

Radymno, 23.08.2019 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 23.08.2019 r.Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

Radymno, 30.07.2019r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ogłasza przetarg na usługi społeczne w związku z realizacją projektu ,,Teleopieka w Mieście Radymno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

opis zamówienia na usługi społeczne
załącznik – oświadczenie wykonawcy
załącznik  nr 1 OPZ
załącznik  nr 2 do OPZ
załącznik – oświadczenie
zapytania i odpowiedzi

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ogłasza przetarg na usługi społeczne aktywizacji uczestników projektu „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno” nr umowy RPPK.08.04.00-18-0010/17-00 z dnia 31.01 2018 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Do pobrania:
Radymno, 25.09.2018 r.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ogłasza przetarg na usługi szkoleniowe oraz usługi indywidualnego wsparcia w ramach projektu ” Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie” nr umowy POWER.02.05.00-00-0153/17współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc prawna.

warunki zamówienia na usługi społeczne ( WZUS)

 załącznik WZUS – Opis przedmiotu zamówienia

 załącznik WZUS – formularz oferty

załącznik WZUS –  Oświadczenie- przesłanki wykluczenia z postepowania

 załącznik WZUS – Projekt umowy

 załącznik WZUS – Oświadczenie – dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa

załącznik WZUS – wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę warunków w postepowaniu

 załącznik WZUS – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

 załącznik WZUS – grupa kapitałowa

załącznik WZUS –  umowa powierzenia przetwarzania danych osobowy

 załącznik WZUS – wykaz wykonanych usług do oceny ofert w ramach kryterium nr 2

Radymno, 02.10.2018 r.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuje iż dokonał zmiany w Warunkach Zamienia na Usługi Społeczne (WZUS) nr. sprawy MOPS.1.POWER.US.2018 z dnia 25.09.2018 z uwagi na omyłkę pisarską. Dokonano zmian w Rozdziale 7 pkt.1 ppkt.3)-było„Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 3-ech usług szkoleniowych lub usług doradczych w wymiarze :
  1. a) usługa szkoleniowa – co najmniej 12 godzin dydaktycznych dla co najmniej 8 osób każda,
  2. b) usługa doradcza w wymiarze co najmniej 20 godzin dla co najmniej 8 osób każda
przy czym każda usługa szkoleniowa lub doradcza powinna odpowiadać swoją tematyką przynajmniej 1-nemu z 11-turóżnychzakresów tematycznych spośród 11 poniżej wskazanych zakresów, tj.: zrealizował po 1 usłudze szkoleniowej lub doradczej w 5-ciu spośród 11 poniżej wskazanych zakresów (…)
jest-
„Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 3-ech usług szkoleniowych lub usług doradczych w wymiarze:
  1. a) usługa szkoleniowa – co najmniej 12 godzin dydaktycznych dla co najmniej 8 osób każda,
  2. b) usługa doradcza w wymiarze co najmniej 10 godzin dla co najmniej 8 osób każda
przy czym każda usługa szkoleniowa lub doradcza powinna odpowiadać swoją tematyką przynajmniej 1-nemu z 11-tu różnych zakresów tematycznych spośród 11 poniżej wskazanych zakresów, tj.: zrealizował po 1 usłudze szkoleniowej lub doradczej w 3-ech spośród 11 poniżej wskazanych zakresów (…)”.
Jednocześnie informuję iż termin złożenia ofert został przedłużony do dnia 10.10.2018 r. godz.9 00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10 00

Warunki zamówienia na usługi społeczne ( WZUS)

5 październik 2018 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuję, iż wprowadzono zmiany  w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na usługi społeczne WZUS, oraz w formularzu oferty

załącznik nr 1 – opis warunków zamówienia  

 formularz oferty WZUS   

 

16 październik 2018 r.
Rozstrzygnięcie przetargu na usługi szkoleniowe, oraz usługi indywidualnego wsparcia.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, iż przetarg na usługi szkoleniowe, oraz usługi indywidualnego wsparcia w ramach projektu pn.: ” Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie ” wygrała firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów