26 lipca 2018

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje projekt

Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych
kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno

Radymno, 1 kwiecień 2020r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie uprzejmie informuje, iż z dniem 31 marca 2010 roku zakończył realizację projektu pn.”Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu miasta Radymno” , realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VIII, działanie 8.4-poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach realizowanego projektu 20 rodzin ( 79 osób)  z terenu miasta Radymno otrzymało wsparcie asystenta rodziny oraz wzięło udział w spotkaniach grupy wsparcia. Uczestnicy projektu otrzymali specjalistyczne wsparcie psychologów, logopedów oraz  pedagogów.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje iż w ramach trwałości projektu od 1 kwietnia 2020 r.  w ramach zgłaszanych potrzeb  kontynuowane  będzie  wsparcie w formie pomocy asystenta rodziny oraz grupy wsparcia.

Osoby potrzebujące pomocy proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w godzinach pracy MOPS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30-15 30 .

 

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 rodzin z terenu Radymna. Projekt oferuje:

  • diagnozę problemową,
  • wsparcie psychologa,
  • wsparcie specjalistyczne dostosowane do zdiagnozowanych  potrzeb (logopeda, terapeuta zajęciowy, psycholog dziecięcy, terapia taktylna/terapia integracji sensorycznej),
  • trening kompetencji życiowych dla dorosłych i dzieci,
  • trening integracji emocjonalnej.

Ponadto rodziny biorące udział w projekcie współpracować będą z asystentem rodziny oraz liderem grupy wsparcia.

Grupy docelowe – rodziny z terenu miasta Radymna przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2020 r.

Wartość projektu: 554 050,63 zł
Dofinansowanie z UE: 508 129 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radymnie (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, tel. 16 628 12 73, e-mail mopsradymno@wp.pl)