13 maja 2021

Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno

„Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno ”

projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie

w okresie od 01.04.2021-30.09.2023r.

w ramach

RPO Województwa Podkarpackiego

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia 10 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie Miasta Radymno poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i systemu wspomagającego te usługi – systemu teleopieki oraz nabycie kompetencji opiekuńczych wobec tych właśnie osób w okresie 01.04.2021-30.09.2023r.

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy miasta Radymno:

a) 10 osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osoby z niepełnosprawnością, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalfikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, osoby korzystające z PO PŻ;

b) 10 osób będących opiekunami faktycznymi/nieformalnymi osób wskazanych w podpunkcie a).

Uczestnik/czka projektu musi spełnić łącznie wszystkie kryteria formalne – obowiązkowe tj.:

a) w przypadku osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, do projektu przyjęte mogą być:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia i/lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • osoby w wieku powyżej 60 lat, tj. które ukończyły 60 rok życia,
 • osoby zamieszkujące za terenie gminy miejskiej Radymno.

b) w przypadku opiekunów faktycznych, do projektu przyjęte mogą być:

 • osoby pełnoletnie sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nie będące opiekunami zawodowymi i niepobierające wynagrodzenia z tytułu świadczenia opieki,
 • osoby zamieszkujące na terenie gminy miejskiej Radymno,
 • osoby nie posiadające kompetencji w zakresie opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie. Możliwe jest przesłanie zgłoszenia drogą e-mail na adres mopsradymno@wp.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numer 16 6281273 do dnia 30.06.2021r.

Dokumentację zgłoszeniową stanowi:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu
 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
 • Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego
 • Deklaracja uczestnictwa.

Główne zadania projektu:

 1. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, w tym w ramach teleopieki oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób niesamodzielnych – kobiet i mężczyzn – (w tym osoby niepełnosprawne) – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Radymno w okresie 01.04.2021-30.09.2023r.
 2. Uruchomienie i prowadzenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 osób do 30.09.2023r.
 3. Uruchomienie i obsługa systemów do teleopieki w miejscu zamieszkania 10 osób niesamodzielnych do 30.09.2023r.
 4. Wsparcie codziennego funkcjonowania osób niesamodzielnych w celu poprawy ich funkcji życiowych ( w tym poruszania się) do 30.09.2023r.

Attachments