7 listopada 2023

Rodzaje świadczeń

Rodzaje Świadczeń

Rodzaje Świadczeń

  1. Świadczenie pieniężne
   • zasiłek stały
   • zasiłek okresowy
   • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
   • zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego/klęski żywiołowej lub ekologicznej
   • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
   • pomoc dla rodzin zastępczych
   • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki
   • pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy
 1. Świadczenia niepieniężne:
  • bilet kredytowany
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • składki na ubezpieczenie społeczne
  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
  • sprawienie pogrzebu
  • poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne)
  • interwencja kryzysowa – działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji
  • udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych) posiłek
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
  • mieszkania chronione
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
  • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
 2. Rehebilitacja zawodowa i społeczna:
  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych
  • dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasiłek stały – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy  z powodu niepełnosprawności lub z powodu wieku (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat – w przypadku, gdy nie nabyli świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego),

Zasiłek okresowy – przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, ewentualnie możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowyzasiłek celowy – świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy można również otrzymać na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi, np. gdy spalił się dom oraz w przypadku klęski żywiołowej, np. powodzi, gradobicia itp.

Specjalny zasiłek celowy – świadczenie o szczególnym charakterze, przyznawane wyjątkowo osobom i rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego,

zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego/klęski żywiołowej lub ekologoicznej – Obok kryterium dochodowego, warunkiem udzielenia świadczenia pieniężnego jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Wachlarz tych okoliczności jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, zdarzenia losowe oraz klęski żywiołowe.