7 listopada 2023

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, starych, chorych i niepełnosprawnych.

   Wsparciem dla gminy w tym zakresie jest uchwała Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   Program wspiera finansowo gminy w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Istotnym elementem programu jest zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

   Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania powyższej pomocy wynosi:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 200 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1552 zł.

  2. w przypadku rodziny – dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 200 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1200 zł.