Zmiany w warunkach WZUS

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuje iż dokonał zmiany w Warunkach Zamienia na Usługi Społeczne (WZUS) nr. sprawy MOPS.1.POWER.US.2018 z dnia 25.09.2018 z uwagi na omyłkę pisarską. Dokonano zmian w Rozdziale 7 pkt.1 ppkt.3)-było„Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 3-ech usług szkoleniowych lub usług doradczych w wymiarze :
  1. a) usługa szkoleniowa – co najmniej 12 godzin dydaktycznych dla co najmniej 8 osób każda,
  2. b) usługa doradcza w wymiarze co najmniej 20 godzin dla co najmniej 8 osób każda
przy czym każda usługa szkoleniowa lub doradcza powinna odpowiadać swoją tematyką przynajmniej 1-nemu z 11-turóżnychzakresów tematycznych spośród 11 poniżej wskazanych zakresów, tj.: zrealizował po 1 usłudze szkoleniowej lub doradczej w 5-ciu spośród 11 poniżej wskazanych zakresów (…)
jest-
„Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 3-ech usług szkoleniowych lub usług doradczych w wymiarze:
  1. a) usługa szkoleniowa – co najmniej 12 godzin dydaktycznych dla co najmniej 8 osób każda,
  2. b) usługa doradcza w wymiarze co najmniej 10 godzin dla co najmniej 8 osób każda
przy czym każda usługa szkoleniowa lub doradcza powinna odpowiadać swoją tematyką przynajmniej 1-nemu z 11-tu różnych zakresów tematycznych spośród 11 poniżej wskazanych zakresów, tj.: zrealizował po 1 usłudze szkoleniowej lub doradczej w 3-ech spośród 11 poniżej wskazanych zakresów (…)”.
Jednocześnie informuję iż termin złożenia ofert został przedłużony do dnia 10.10.2018 r. godz.9 00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10 00